Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van 1Dutch Fine Art.

INHOUDSOPGAVE
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Artikel   4 - Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel   5 - Prijzen
Artikel   6 - Betaling
Artikel   7 - Levering
Artikel   8 - Levertijd
Artikel   9 - Verzuim/aansprakelijkheid
Artikel 10 - Ter beschikking gesteld materiaal
Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegd rechter

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
• Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie 1Dutch een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie 1Dutch een aanbod tot het leveren van een dergelijke product heeft gedaan.
• Product: reproductie op textiele stof, gespannen op een houten frame van spielatten, zonder lijst, vervaardigd op individuele, persoonlijke bestelling, van een afbeelding uit het beeldarchief van 1Dutch of van een door de klant aangeleverde afbeelding en/of iedere andere door 1Dutch aangeboden waar van stoffelijke aard.
• Beeldarchief: alle afbeeldingen al dan niet getoond op de website van 1Dutch, ten aanzien waarvan 1Dutch over de al dan niet exclusieve rechten beschikt.
• 1Dutch: 1Dutch, gevestigd te Eibergen, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61301434.
• Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
• Website: de website van 1Dutch, te vinden op www.1dutch.com
• Materiaal: informatiedragers en/of fysieke documenten, waaronder foto's, waarmee de klant analoge of digitale afbeeldingen aan 1Dutch ter beschikking stelt.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Naam ondernemer: The Dutch Projects B.V.
Handelend onder de naam: 1Dutch

Vestigingsadres:
1Dutch Fine Art
De Paal 7-13
1351 JB Almere (The Netherlands)

Postadres:
1Dutch Fine Art
De Paal 7-13
1351 JB Almere (The Netherlands)

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 61301434
BTW NR: 
IBAN: 
BIC: 


ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
3.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen 1Dutch en een klant, alsmede op alle door 1Dutch aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.

3.2.
1Dutch wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1.
De overeenkomst komt tot stand nadat de klant zijn bestelling, die zowel online als offline gemaakt kan worden, heeft bevestigd en 1Dutch deze bestelling heeft geaccepteerd.

4.2.
Mocht 1Dutch de bestelling niet accepteren, zal 1Dutch het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen.

4.3.
De rechten van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.

4.4.
Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.


ARTIKEL 5 – PRIJZEN
5.1.
De door 1Dutch gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw en verzendkosten.
5.2
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

ARTIKEL 6 - BETALING
6.1.
De complete betaling dient te geschieden voor levering ten name van 1Dutch per bank of contante betaling.

IBAN: 
BIC: 

6.2.
Het door 1Dutch geleverde product blijft eigendom van 1Dutch totdat de volledige koopprijs door de klant is voldaan.

ARTIKEL 7 - LEVERING
7.1
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

ARTIKEL 8 - LEVERTIJD
8.1.
Het product heeft een levertijd van max 14 dagen. Dit is te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, dan wel vanaf de dag van ontvangst door 1Dutch van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs inclusief btw en bijkomende kosten.

8.2.
Indien uitdrukkelijk de betaling op rekening is overeengekomen begint de levertijd te lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling door 1Dutch.

8.3.
De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door 1Dutch niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is 1Dutch pas in verzuim nadat de klant 1Dutch schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door 1Dutch binnen deze termijn is uitgebleven.

ARTIKEL 9 - VERZUIM/AANSPRAKELIJKHEID
9.1.
Indien 1Dutch ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal 1Dutch terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren.

9.2.
In geval 1Dutch met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft 1Dutch het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restituering van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

9.3.
De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan 1Dutch te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen 1Dutch en de klant gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 10 - TER BESCHIKKING GESTELD MATERIAAL
10.1.
De klant stelt het materiaal op eigen risico ter beschikking aan 1Dutch. Het materiaal blijft eigendom van de klant.
1Dutch zal het ter beschikking gestelde materiaal met de in redelijkheid van 1Dutch te verwachten zorg behandelen. In geval van het onverhoopt verloren gaan of beschadiging van het materiaal is 1Dutch niet aansprakelijk voor de daardoor door de klant geleden schade, behoudens opzet dan wel grove schuld aan de zijde van 1Dutch, behoudens voor zover 1Dutch ter zake recht heeft op uitkering van verzekeringspenningen krachtens een door 1Dutch afgesloten schadeverzekering. In dit laatste geval is de hoogte van de aansprakelijkheid van 1Dutch beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag waartoe de gesloten verzekering recht geeft. Op 1Dutch berust geen verplichting tot het aangaan van een dergelijke verzekering, behoudens voor zover uitdrukkelijk met de klant overeengekomen.

10.2.
De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. 1Dutch is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal indien deze schade is ontstaan omdat 1Dutch is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.

ARTIKEL 11 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
11.1.
1Dutch accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval 1Dutch door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant 1Dutch voor alle schade die 1Dutch ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe 1Dutch door derden wordt aangesproken en inclusief de bij 1Dutch veroorzaakte kosten.

ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
12.1.
Op al onze aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 13 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
13.1
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0